SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ HİZMETLERİ PLAN VE KOORDİNASYON KURULU

Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Hizmetleri Plan Ve Koordinasyon Kurulu (KURUL), 1738 Sayılı Seyir ve Hidrografi Hizmetleri Yasasına istinaden çıkarılan 1738 Sayılı Yasanın Uygulanmasına İlişkin Bakanlar Kurulu’nun 28 Mayıs 1979 tarih ve 7/17725 Sayılı Yönetmelik ile teşkil edilmiştir.

Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Hizmetleri Plan Ve Koordinasyon Kurulu;

       a.  1738 sayılı Yasa’da belirlenen seyir, hidrografi ve oşinografi alanlarında resmi ve özel kurum ve kişilerce yapılacak işlerin koordinasyonunu ulusal çıkarlara uygun olarak saptamak,

       b.  Yasa kapsamına giren seyir, hidrografi ve oşinografi işleriyle ilgili özel kuruluş ve kişilere ulusal çıkarlara uygun görülen hususlarda öneri ve tavsiyelerde bulunmak,

       c.  Seyir, hidrografi ve oşinografi işlerine ilişkin uluslararası çalışmalarda ülkemizin hangi kurum veya kuruluşlarca temsil edileceği konusunda tavsiyede bulunmak,

gibi hususlarda faaliyetler icra etmektedir.

Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi (SHOD) Başkanı, KURUL Başkanı’dır. KURUL Genel Sekreterlik görevi SHOD Başkanlığı tarafından yerine getirilmektedir.

KURUL yılda bir defa olağan olarak toplanmaktadır. KURUL Yıllık Olağan Toplantısı her yılın Mayıs veya Haziran ayı içerisinde icra edilmektedir.